Servis

Společnost Meva a.s. poskytuje u všech výrobků záruku na materiál a servisní práci.
Délka záruky se může lišit dle daného produktu. Zkontrolujte si prosím záruční lhůtu. Záruka se vztahuje na výrobky, které jsou jakýmkoliv způsobem vadné, tj. nelze je použít k účelu, pro který byly zakoupené.  V průběhu záruční lhůty bude takový výrobek opraven, vyměněn, nebo jeho hodnota kompenzována v plném, či částečném rozsahu při řešení záruky bude vždy postupováno v tomto pořadí. V rámci záruční opravy právo na bezplatnou výměnu všech dílů, stejně jako demontáž a montáž dílů, které jsou prokazatelně vadné. Právo zodpovědnosti za vady materiálu nebo vady výrobní (montážní) se uplatňují u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Případně lze záruční opravu uplatnit přímo na adrese zastoupení firmy Meva a.s. K uplatnění záruky je nutno doložit nákupní doklad s názvem, typem, nebo záruční list. Záruka se v žádném případě nevztahuje na vady způsobené špatným zacházením s výrobkem, špatnou údržbou produktu nebo prováděním údržby jinak než v souladu s Návodem k použití. Opravou, úpravou, či údržbou produktu nepověřenou osobou a použitím neoriginálního náhradního dílu.
Pro řádné uznání záruky je požadován doklad o zakoupení (faktura, pokladní doklad) a reklamační list s popisem závady. Nikdy nezasílejte společně s plynovým spotřebičem kartuši nebo plynovou lahev. Před odesláním je prosím vždy odpojte od spotřebiče. Veškeré záruční plnění uplatněné během záruční doby nemá žádný vliv na datum vypršení záruky. Touto zárukou nejsou dotčena zákonná práva spotřebitele.
S veškerými reklamacemi, nebo otázkami spojenými s našimi výrobky, se obracejte na naše zákaznické oddělení Meva a.s. a její dceřiné společnosti.